Selecteer een pagina
 
Over Barn Bewind

Het doel van bewindvoering van Barn Bewind is om het vermogen van de cliënt te beschermen, financiële problemen op te lossen en verdere financiële problemen te voorkomen. Bewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn zelf voor het beheer van hun geld en eigendommen te zorgen.

Bij problematische schulden
Voordat iemand in aanmerking komt voor bewindvoering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) moet er een schuldregeling geprobeerd zijn, het zogenaamde minnelijke traject. Dit minnelijke traject kan Barn Bewind verzorgen.

Hoe wordt Barn Bewind mijn bewindvoerder
U kunt zelf contact met ons opnemen. Er vindt dan eerst een intake proces plaats waarna Barn Bewind een verzoek tot onderbewindstelling bij de Rechtbank indient. Een kantonrechter doet daarna uitspraak over de bewindstelling en wijst ons als bewindvoerder toe.

 

“Bent u in financiële problemen geraakt en zoekt u hulp? Dan kan Barn Bewind u helpen”

 

Rechtspraak

Op www.rechtspraak.nl kunt u aanvullende informatie vinden over de taken van de bewindvoerder.

De naam
Barn

De naam Barn is ontleend aan de barnsteen die bekend staat als een magische steen. Barnsteen is een sterke talisman en beschermt tegen verschillende negatieve invloeden. De steen geeft geduld, mildheid en compassie voor andere mensen.

“Wanneer u cliënt bij ons wordt dan staat u er niet meer alleen voor”

Mariken Segeren
Bewindvoerder

Na dertig jaar gewerkt te hebben bij de ABNAMRO Bank heb ik gekozen voor een beroep waarbij ik mijn financiële kennis kan gebruiken om mensen te ondersteunen en te helpen. Mijn doel is om een beter perspectief te creëren voor mijn cliënten. In 2019 heb ik de opleiding Beschermingsbewindvoering gevolgd en vervolgens ben ik benoemd door de Rechtbank.

Taken van uw Bewindvoerder

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld.

Bij aanvang van bewind moet er binnen een periode van drie maanden een boedelbeschrijving worden ingediend bij de griffier van de rechtbank. Daarvoor moet een formulier worden ingevuld en ondertekend door de bewindvoerder.

Is het bewind ingesteld vanwege het hebben van problematische schulden dan dient samen met de boedelbeschrijving een plan van aanpak te worden ingediend waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de schulden te beheersen of op te lossen.

In het plan van aanpak staan de producten beschreven die naast bewindvoering worden ingezet. Het kan gaan om betalingsregelingen, herfinanciering, schuldregeling, duurzame Financiële Dienstverlening en nazorg.

 

Financiele taken

De bewindvoerder dient direct na haar benoeming een bankrekening aan te vragen van waaruit het beheer zal worden gevoerd. Over het algemeen wordt ook meteen een leefgeldrekening geopend. De belanghebbende heeft inzicht in zijn of haar financiële positie op de beheerrekening. De leefgeldrekening, vaak met een pinpas, is de rekening waarvan de belanghebbende zijn of haar boodschappen kan doen.

De bewindvoerder is verplicht de rechthebbende jaarlijks een totaaloverzicht te tonen van alle mutaties die op de beheerrekening hebben plaatsgevonden en van het saldo bij aanvang en einde van het desbetreffende jaar. De bewindvoerder moet actuele en volledige dossiers onderhouden. Dit dossier kan, op verzoek, door de rechthebbende worden ingezien.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens bewind behoort ook bijvoorbeeld belastingaangiftes doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen.

 

Nalatenschappen

Mocht onze cliënt komen te overlijden of te maken krijgen met een erfenis tijdens het bewind, geen zorg, Barn bewind is op de hoogte van alle werkzaamheden die een overlijden met zich meebrengt en de afwikkeling van een nalatenschap. Voor de afwikkeling van Nalatenschappen rekent Barn Bewind ook in 2024 een bedrag van €150,= per uur inclusief BTW.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is bedoeld voor situaties waarin de schulden zo hoog zijn dat ze in alle redelijkheid niet meer afbetaald kunnen worden. We spreken dan over problematische schulden: u bent niet in staat om binnen 3 jaar al uw schulden af te lossen.

Veel gemeentes bieden hierbij assistentie op het gebied van schuldpreventie en schuldsanering via een Stadsbank of andere dienst. Ik ben zelf geen erkend Schuldhulpverlener of WSNP-bewindvoerder maar help mijn klanten wel verder in het traject naar de gemeentelijke schuldhulpverlening (SHV). U kunt daarbij denken aan de aanvraag bij de gemeente en later eventueel met de aanvraag voor de WSNP. Ook kijk ik daarbij mee met de schuldhulpverlener en houd ik in de gaten of alles loopt zoals het zou moeten lopen.

Bent u toegelaten tot de schuldhulpverlening dan wordt er van u ook een actieve houding verlangd door de gemeente: de schuldhulpverlening is, net als bewindvoering, een teamsport.

Let op: ik kan mensen alleen begeleiden naar een schuldhulp-traject als zij bij mij onder bewind staan.

Financieel beheer

Heeft u hulp nodig om uw financiën op orde te krijgen of te houden maar u wilt geen bewindvoerder of curator? Dan is vrijwillig financieel beheer met eventueel vermogensbeheer wellicht iets voor u. Met name mensen die (tijdelijk) het overzicht over hun financiën missen of zelf vinden dat het beter is om dit uit te besteden, kan ik op deze wijze ondersteunen.

Vrijwillig beheer is volledig afgestemd op uw wensen. U maakt afspraken met mij waarin precies staat beschreven welke werkzaamheden u aan mij uitbesteedt en welke u zelf blijft doen. Bij vrijwillig beheer blijft u zelf verantwoordelijk voor alle handelingen. Ik neem géén beslissingen voor u.

Testamentair Bewind

Soms moeten goederen, bijvoorbeeld waardevolle voorwerpen, een woning, beleggingen of spaargeld beschermd worden omdat de erfgenaam (nog) niet in staat is hier de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat kan verschillende redenen hebben. Barn Bewind kan Testamentair Bewind verzorgen.

Kosten bewind

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De kosten zijn gereguleerd. In principe wordt de rechthebbende geacht de kosten van bewindvoering te voldoen vanuit het inkomen of vermogen. Het is mogelijk om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van bewindvoering wanneer het inkomen of vermogen ontoereikend is.

Tarieven

KLACHTEN

Barn Bewind is lid van de Branchevereniging Horus. Wanneer u een klacht heeft over uw bewindvoerder dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Horus.

Klik op de link hieronder hoe verder te handelen.

Klachtencommissie

Heeft u vragen?

Contact

Mocht u vragen, suggesties of anders hebben schroomt u dan niet en bel ons op nummer 06-81046146, het telefoonnummer exclusief voor (toekomstige) klanten van Barn Bewind.

Telefonisch spreekuur:

Maandag 10:00 uur – 13:00 uur
Dinsdag 10:00 uur – 13:00 uur
Woensdag 10:00 uur – 13:00 uur
Donderdag 10:00 uur – 13:00 uur

Mocht u ons telefonisch niet kunnen bereiken, laat dan een bericht achter op de voicemail of stuur een e-mail.
Binnen twee werkdagen wordt gereageerd op e-mail en/of voicemailberichten.
Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Postbus 59675 1040 LD Amsterdam
 
info@barnbewind.nl

Barn Bewind

Postbus 59675
1040 LD Amsterdam
06-20133111
barnbewind@gmail.com

 

Branchevereniging

Horus – Brancheorganisatie voor wettelijke vertegenwoordiger

  Professioneel lid van Nederlandse Organisatie voor executeurs

 

 

 

 

Bankrekening

NL36ABNA0882884115

KVK: 76962415

BTW: NL 003127880B08

Rechtbank

Barn Bewind voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de Rechtbank om tot bewindvoerder te worden benoemd. De Rechtbank controleert jaarlijks of aan deze voorwaarden nog wordt voldaan.